X

מקרקעין

תחום המקרקעין הינו חלק בלתי נפרד מתחומי התמחות המשרד מאז ייסודו.  למשרד כישורים מיוחדים הנחוצים למתן ייעוץ מקצועי ביותר ושקול בכל היבטי עסקאות הנדל”ן והתכנון והבנייה.

מחלקת הנדל”ן של המשרד מתמקדת בעסקאות מתוחכמות ונושאות תשואה רבה למן התכנון הראשוני ועד להעברת החזקה.

המשרד מייעץ ללקוחות בנוגע לפרויקטים גדולים בישראל ומעורב במימון, תכנון ורכישה, המשרד מטפל במכלול הנושאים הנוגעים לתחום הנדל"ן בארץ.

 

בין יתר שירותי המשרד ניתן למצוא:

 • ייצוג קבלנים
 • יצוג קונים ברכישת נכסים מקבלנים
 • עריכת חוזי מקרקעין וניהול עסקאות על גווניהן השונים לרבות מכר, פיתוח משותף, חכירה ושכירות, חילופי מקרקעין.
 • הכנה למכרזי נדל"ן
 • רכישת נכסים ממנהל מקרקעי ישראל
 • ליווי ברכישה מכונס נכסים.
 • עריכת חוזי פיתוח מקרקעין בין היזמים לרשויות ולהיפך, טיפול והפחתת עלויות אגרות והיטלים עפ"י חוקי העזר.
 • ייצוג בפני רשויות המס ובין היתר גם עריכת שומות עצמיות לצרכי דווח וכן הגשת השגות ועררים כמתחייב.
 • שכירויות כל סוגי הנכסים
 • עסקאות קומבינציה:ייצוג הבעלים / ייצוג הקבלן
 • עסקאות הזמנת בנייה
 • הסכמי שיתוף במקרקעין
 • פרוקי שיתוף במקרקעין
 • קבוצות רכישה
 • בנייה עצמית
 • תמ"א 38 על תיקוניה (1) (2) (3)
 • כינוס נכסי מקרקעין
 • בוררויות וגישור
 • בדיקת כשרותם וזכאותם של פרטים או חברות הטוענים לזכות פיצויי הפקעת מקרקעין ע"י הרשויות המקומיות, מכח הוראות חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, ופקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943.
 • רישום תכניות לחלוקה חדשה וייעוץ לעניין לוחות ההקצאה, עם כל המשתמע מרישומי הערות נוספות ונלוות לרישום.
 • רישום בתים משותפים וייעוץ בעניין הכנת התשריטים הדרושים לרישום.
 • תביעות אצל המפקח על רישום המקרקעין , סכסוכים בין הוועד לבעלי דירות.
 • רישום עסקאות במקרקעין לסוגיהן לרבות, מכר, חכירה, פיצול ואיחוד חלקות, משכנתאות, הערות אזהרה.
 • תביעות עקב ליקויי בניה.
 • ייצוג בכל הערכאות המשפטיות בענייני מקרקעין, לרבות תביעות פינוי.
משרד עורכי דין - לירן רוזן דילוג לתוכן

מפת הגעה

מפה סניף תל אביב

צור-קשר